top fit center
life force energy
Pn-Pt 7:00-21:00 / Sb 8:00-16:00 / Nd 8:00-16:00 tel. 663 672 772

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
W KLUBIE TOM FIT CENTER

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i określa prawa oraz obowiązki stron umowy w zakresie korzystania z usług Tom Fit Center, której jest integralną częścią chyba, że Umowa stanowi inaczej.
2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a) Tom Fit Center Sp. z o.o. z siedzibą w: 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Sulejowska 45,
b) Umowa – umowa członkowska określająca prawa i obowiązki Członka Klubu,
c) Członek Klubu – osoba, która zawarła Umowę, wpłaciła opłatę „Na start”.
d) Karta Członkowska – dokument imienny, legitymujący członkostwo w Klubie,
e) Karnet – abonament uprawniający Członka Klubu do korzystania z oferty Klubu na warunkach określonych w Umowie o Zakup Karnetu. Z Karnetu może korzystać tylko Członek Klubu, który dokonał jego zakupu.
f) Umowa o Zakup Karnetu – umowa zawierana przez Członka Klubu, na podstawie której Członek Klubu nabywa Karnet na warunkach aktualnej oferty Klubu, uprawniająca Członka Klubu do korzystania z usług Klubu w zakresie określonym w Umowie o Zakup Karnetu.
g) Opłata „Na start” – jednorazowa opłata członkowska uiszczana przy podpisaniu Umowy. Opłata ta jest związana z kosztami wstąpienia Członka do Klubu, w szczególności z koniecznością wystawienia Karty Członkowskiej oraz Karty Treningowej, opłata ta w żadnym z wypadków rozwiązania Umowy lub rozwiązania
Umowy o Zakup Karnetu nie zostaje zwrócona,
h) Opłata Abonamentowa – cena zakupu Karnetu.
i) Opłata Jednorazowa – opłata za jednorazowy udział w zajęciach Klubu zgodnie ze stawkami określonymi w aktualnym cenniku Tom Fit Center.
j) Strefa Klienta – portal internetowy opublikowany pod adresem www.tomfitcenter.pl, będący platformą komunikacji pomiędzy Klubem, Członkami Klubu, podmiotami trzecimi na zasadach określonych w Regulaminie Strefy Klienta.
k) Portfel Klienta – środki przeznaczone przez klienta na zakup usług dodatkowo płatnych.

§ 2
CZŁONKOSTWO W KLUBIE

1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, która nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem Klubu za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
2. Członkostwo w Klubie powstaje w dniu podpisania Umowy i uiszczeniu Opłaty „Na start” w wysokości określonej w Umowie.
3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze Stron za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Umowę można wypowiedzieć dopiero po 3 miesiącach jej trwania. Wypowiedzenie Umowy oznacza automatyczne wypowiedzenie Umowy o Zakup Karnetu i wiąże się z konsekwencjami określonymi w:
§ 3 ust. 6, w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Członka Klubu albo w § 3 ust. 7 w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klub. Umowa może zostać także rozwiązana na warunkach określonych w § 3 ust.5. Członek Klubu zobowiązany jest do zwrotu Karty Członkowskiej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy.
4. Tom Fit Center upoważnia Członka Klubu do korzystania z urządzeń i wyposażenia Klubu oraz usług świadczonych w Klubie, wyłącznie na warunkach wskazanych w Umowie, niniejszym Regulaminie w zakresie wynikającym z wykupionego przez Członka Klubu Karnetu.
5. Członkostwo jest imienne i nie może zostać przeniesione na rzecz osób trzecich. Karnet jest imienny i może zostać przeniesiony na rzecz osoby trzeciej tylko za uprzednią zgodą Tom Fit Center na zasadach określonych w § 3 ust.9.
6. Członek Klubu, który wykupił Karnet na co najmniej 12 miesięcy, może zawiesić Karnet w Klubie. Nieobecność podczas zawieszenia Karnetu przedłuża ważność Karnetu o okres absencji, jednak nie dłużej niż o 30 dni w ciągu 12 miesięcy. Minimalny okres zawieszenia Karnetu wynosi 7dni. Karnet może być zawieszony tylko 2 razy w roku, jednak w uzasadnionych przypadkach zawieszenie Karnetu będzie rozpatrywane indywidualnie.
7. Członek Klubu, który wykupił Karnet na co najmniej 6 miesięcy, może zawiesić Karnet w Klubie. Nieobecność podczas zawieszenia Karnetu przedłuża ważność Karnetu o okres absencji, jednak nie dłużej niż o 15 dni w ciągu 6 miesięcy. Minimalny okres zawieszenia Karnetu wynosi 7dni. Karnet może być zawieszony tylko 2 razy na 6 miesięcy, jednak w uzasadnionych przypadkach zawieszenie Karnetu będzie rozpatrywane indywidualnie.
8. Członek Klubu jest obowiązany powiadomić Tom Fit Center o zmianie swojego dotychczasowego miejsca zamieszkania, pod rygorem uznania za skutecznie doręczonych pism wysłanych na dotychczasowy adres Członka Klubu. Pisma mogą być także doręczane Członkowi Klubu osobiście, gdy przebywa on na terenie Klubu.
9.Tom Fit Center powiadomi Członków Klubu o ewentualnej zmianie swojego adresu, pod rygorem uznania za skutecznie doręczonych pism wysłanych na dotychczasowy adres. Pisma skierowane do Tom Fit Center mogą być też składane bezpośrednio w recepcji Klubu.

§ 3
ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O ZAKUP KARNETU

1. Zakupu Karnetu może dokonać tylko Członek Klubu. Karnet obowiązuje od dnia zapłaty ceny, chyba że Umowa o Zakup Karnetu wyraźnie stanowi inaczej. W przypadku zawarcia Umowy o Zakup Karnetu, w której Członek Klubu zobowiązuje się do zapłaty Opłaty Abonamentowej w ratach, Karnet obowiązuje od dnia zapłaty pierwszej raty Opłaty Abonamentowej, chyba że Umowa o Zakup karnetu wyraźnie stanowi inaczej.
2. Członek Klubu ma prawo wypowiedzieć Umowę o Zakup Karnetu za uprzednim jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, bez wskazania przyczyny wypowiedzenia umowy.
3. Członek Klubu ma prawo do rozwiązania Umowy o Zakup Karnetu ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania terminu wypowiedzenia z powodu:
a) nagłej choroby uniemożliwiającej dalsze uczęszczanie na zajęcia lub korzystanie z usług Klubu. Dla skutecznego rozwiązania Umowy o Zakup Karnetu wymagane jest załączenie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego występowanie choroby i niemożność uczestniczenia w zajęciach Klubu.
b) zmiany miejscowości, w której Członek Klubu zamieszkuje na miejscowość, w której nie jest prowadzony Klub.
c) innej ważnej przyczyny, która zostanie rozpatrzona indywidualnie przez managera Klubu.
d) rażącego naruszenia przez Klub jego zobowiązań, o ile naruszenie to nie zostanie usunięte pomimo pisemnego wezwania ze strony Członka Klubu.
4. Tom Fit Center ma prawo wypowiedzieć Umowę o Zakup Karnetu za uprzednim jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego miesiąca kalendarzowego bez wskazania przyczyny wypowiedzenia umowy.
5. Tom Fit Center ma prawo do rozwiązania Umowy lub do rozwiązania Umowy o Zakup Karnetu ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Członek Klubu narusza postanowienia Umowy, Umowy o Zakup Karnetu, w tym w szczególności:
zachowuje się w sposób agresywny, bądź w inny niedopuszczalny sposób, nie stosuje się do poleceń kierownictwa lub personelu Tom Fit Center, odpowiedzialnego za prowadzenie Klubu, zalega z zapłatą Opłaty Abonamentowej przez okres dłuższy niż 30 dni.
6. W przypadku rozwiązania Umowy o Zakup Karnetu na zasadach określonych w § 3 ust. 2 i 3 litera a,b,c, oraz ust. 5, a także w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Członka Klubu zgodnie z § 2 ust. 3 Członek Klubu zobowiązany jest do zapłaty kwoty odpowiadającej różnicy pomiędzy ceną Karnetu miesięcznego a miesięczną ratą Opłaty Abonamentowej za każdy miesiąc obowiązywania Umowy o Zakup Karnetu. Klub zaś w takim wypadku dokona zwrotu uprzednio wniesionej przez Członka Klubu Opłaty Abonamentowej za okres niewykorzystanego Karnetu. Zwrot opłaty nastąpi w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy, z tym jednak zastrzeżeniem, że Klub ma prawo do potrącenia wzajemnych należności.
7. W przypadku rozwiązania Umowy o Zakup Karnetu na zasadach określonych w § 3 ust. 3 litera d oraz
ust. 4, Członek Klubu nie jest zobowiązany do zwrotu udzielonego mu rabatu. Klub zaś w takim wypadku dokona zwrotu uprzednio wniesionej przez Członka Klubu Opłaty Abonamentowej za okres niewykorzystanego Karnetu. Zwrot opłaty nastąpi w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.
8. Członek Klubu z którym rozwiązano Umowę w trybie § 3 ust 5 może ubiegać się o ponowne członkostwo w Klubie po upływie 6 miesięcy licząc od daty jego rozwiązania.
9. Członek Klubu może odstąpić swoje prawa wynikające z Karnetu innej osobie będącej Członkiem Klubu za zgodą tej osoby oraz Tom Fit Center. W takim wypadku zainteresowane strony zawierają umowę cesji, na mocy której osoba ta wchodzi w prawa i obowiązki dotychczasowego Członka Klubu wynikające z Umowy o Zakup Karnetu. Za przepisanie Karnetu pobiera się opłatę 50 zł od dotychczasowego posiadacza Karnetu. Przepisany Karnet obowiązuje do końca okresu na jaki obowiązywał Karnet poprzednika.

§ 4
KARTY CZŁONKOWSKIE

1. Każdy Członek Klubu otrzyma imienną Kartę Członkowską. Prawo do korzystania z Karty Członkowskiej nie może być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Klubu. Członkowie Klubu są zobowiązani do okazywania swych Kart Członkowskich za każdym razem, kiedy wchodzą do Klubu. Tom Fit Center nie jest zobowiązany do zezwolenia Członkowi Klubu na wejście do Klubu w przypadku nie okazania przez niego Karty Członkowskiej. Członek Klubu niniejszym wyraża zgodę na wykonanie jego fotografii przez pracownika Klubu i wykorzystania jej na potrzeby Klubu. Zdjęcie stanowi własność Klubu.
2. Karta Członkowska stanowi własność Tom Fit Center. W przypadku rozwiązania Umowy Członek Klubu obowiązany jest zwrócić Kartę Członkowską do Klubu.
3. Imienną Kartą Członkowską może posługiwać się wyłącznie Członek Klubu, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego paragrafu.
4. W przypadku, gdy Umowę podpisuje Pracodawca, staje się on Członkiem Klubu i zostaje wskazany na Karcie Członkowskiej, jako jej posiadacz. W takim przypadku Pracodawca przedstawia Tom Fit Center listę swoich pracowników, którym udostępni on Karty Członkowskie. Po przedstawieniu Karty Członkowskiej wystawionej na Pracodawcę, pracownicy wskazani na liście mogą korzystać z usług Tom Fit Center na takich zasadach, jak Członkowie Klubu pod warunkiem okazania dowodu tożsamości zawierającego zdjęcie.
5. W przypadku, gdy Członek Klubu dokonuje zakupu Karnetu uprawniającego do korzystania z usług Klubu przez dziecko do lat 16-tu, którego jest przedstawicielem ustawowym, wówczas Klub wystawi także kartę dla dziecka. Karta dla dziecka w żadnym razie nie potwierdza zawarcia Umowy przez dziecko.
6. W przypadku zgubienia Karty Członkowskiej, Członek Klubu jest zobowiązany do jak najszybszego powiadomienia o tym fakcie Klubu. Nowa Karta Członkowska zostanie wydana z nowym numerem rejestracyjnym, po uiszczeniu opłaty określonej w aktualnym cenniku.
7. Członek Klubu nie może odstępować swojej Karty Członkowskiej innej osobie.
8. Do momentu dokonania zapłaty Opłaty „Na start” Tom Fit Center ma prawo wstrzymać się z wydaniem Karty Członkowskiej i wstrzymać możliwość korzystania z usług Klubu.
9. W przypadku stwierdzenia przekazania Karty Członkowskiej innej osobie, Tom Fit Center może zatrzymać Kartę. Jest to jedna z przyczyn uprawniających Klub do rozwiązania umowy z Członkiem Klubu na zasadach określonych w § 3 ust. 5.

§ 5
OPŁATY ZA ZAKUP KARNETU

1. Członek Klubu dokonując zakupu wybranego przez siebie Karnetu dokonuje zapłaty Opłaty Abonamentowej zgodnie z warunkami Umowy o Zakup Karnetu.
2. W przypadku Karnetów obowiązujących przez okres powyżej 6 miesięcy Członek Klubu może dokonać zapłaty jednorazowej całej Opłaty Abonamentowej lub zobowiązać się do dokonania zapłaty w miesięcznych ratach określonych w Umowie o Zakup Karnetu, przy czym jeżeli nie umówiono się inaczej zapłata pierwszej raty Opłaty Abonamentowej musi nastąpić w dniu zawarcia Umowy o Zakup Karnetu.
3. Fakt, iż Członek Klubu nie korzysta z urządzeń i usług Klubu nie zwalnia go od zapłaty poszczególnych rat Opłaty Abonamentowej oraz nie uprawnia do przedłużenia obowiązywania Umowy o Zakup Karnetu.
4. W przypadku zawarcia Umowy o Zakup Karnetu przewidującej zapłatę Opłaty Abonamentowej w miesięcznych ratach, Członek Klubu zobowiązany jest do uiszczania każdej raty do 7 dni przed upływem pełnego miesiąca.
5. Tom Fit Center jest uprawniony do odmowy wpuszczenia Członka Klubu do Klubu w przypadku, gdy zalega on z zapłatą co najmniej jednej raty Opłaty Abonamentowej lub podał takie dane, które uniemożliwiły Tom Fit Center ustanowienie polecenia zapłaty lub pobierania opłaty (w zależności od wybranego sposobu zapłaty).
6. Opłaty Abonamentowe mogą być zapłacone w następujący sposób:
a) za pomocą karty kredytowej, po podpisaniu przez Członka Klubu zlecenia automatycznego obciążania wskazanej karty kwotami należnymi z tytułu zakupu Karnetu;
b) poprzez uiszczenie opłaty gotówką lub kartą kredytową albo płatniczą w recepcji Klubu,
7. Na Członka Klubu mogą zostać nałożone opłaty dodatkowe w postaci opłaty za monit dotyczący płatności – w wysokości 25 PLN.
8. Tom Fit Center zastrzega sobie możliwość zmiany cennika usług. Zmiana taka nie dotyczy usług w ramach umów już zawartych. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Umowy, Umowy o Zakup Karnetu jak i Regulaminu.

§ 6
ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU

1. W najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie ograniczona jest odpowiedzialność Tom Fit Center za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez członków Klubu.
2. Członkowie Klubu, których stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na ich zdolności umysłowe lub fizyczne nie mają prawa uczestniczyć w ćwiczeniach, zajęciach a także korzystać z urządzeń i usług Klubu.
3. W odniesieniu do najbardziej popularnych zajęć, Klub zastrzega sobie prawo poproszenia o wcześniejsze rezerwowanie miejsc na zajęciach poprzez platformę Strefa Klienta, o której mowa w § 12.
4. Prowadzący zajęcia trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Członka Klubu o opuszczenie zajęć lub strefy/sali, na której prowadzone są zajęcia grupowe w przypadku, gdy:
a. Członek Klubu nie jest uczestnikiem zajęć (zapisany poprzez Strefę Klienta)
b. Członek Klubu nie wykonuje instrukcji trenera.
5. Zabronione jest korzystanie z usług i urządzeń Klubu przez Członków Klubu będących pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, betablokerów lub środków uspokajających. Członkowie Klubu cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w okresie ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Klubu.
6. Podczas korzystania z usług i urządzeń Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania Umowy, w szczególności Regulaminu, regulaminów poszczególnych stref, instrukcji korzystania z urządzeń oraz wskazówek trenerów i personelu Klubu.
7. Członek Klubu ma obowiązek powiadomienia o każdym wypadku czy też doznanych
urazach zarówno własnych jak i innych Członków Klubu.
8. Członek Klubu ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń i wyposażenia Klubu będące wynikiem niezastosowania się do zasad korzystania z w/w sprzętu jak również niezastosowania się do zaleceń i wskazówek personelu Klubu.

§ 7
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI

1. Członek Klubu korzysta z usług Klubu oraz jego wyposażenia na własną odpowiedzialność.
2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Członka Klubu. Członek Klubu zawierając Umowę zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Klubu/Spółki z tytułu uszczerbku na zdrowiu bądź pogorszenia się stanu zdrowia w związku z korzystaniem z urządzeń lub uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Klub.
3. Członek Klubu ponosi osobistą odpowiedzialność za bezpieczne zamknięcie szafek w przebieralni. Nie należy przechowywać pieniędzy i innych wartościowych przedmiotów w szafkach w przebieralni. Przedmioty wartościowe można zdeponować w wynajętych bezpiecznych skrytkach znajdujących się w recepcji Klubu. Tom Fit Center nie ponosi odpowiedzialności za kradzież pieniędzy lub innych przedmiotów pozostawionych w szafkach lub poza nimi w przebieralni oraz innych pomieszczeniach Klubu.
4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Członkowi Klubu przez innego Członka Klubu lub jakiekolwiek osoby trzecie.

§ 8
PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW NA TERENIE KLUBU

1. Przedmioty, z których Członek Klubu nie korzysta podczas zajęć powinny być
przechowywane w zamkniętych szafkach. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza szafkami lub w otwartych szafkach.
2. W przypadku zgubienia klucza do szafki Członek Klubu zobowiązany jest do
niezwłocznego powiadomienia o tym recepcji Tom Fit Center. W razie nie odnalezienia klucza, Członek Klubu jest zobowiązany do pokrycia kosztów za przecięcie i wymianę kłódki na podstawie przedłożonej faktury lub rachunku.

§ 9
ZASADY ZACHOWANIA W KLUBIE

1. Członkowie Klubu zobowiązani są do zachowywania się w Klubie w sposób odpowiedni, tak by nie przeszkadzać innym Członkom Klubu. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolone i może przyczynić się do wyproszenia Członka Klubu przez personel Klubu.
3. Członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania czystości oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm uprzejmego zachowania.
4. Członkowie zobowiązują się do zapoznania się, przed rozpoczęciem zajęć, z zasadami dotyczącymi użytkowania i korzystania ze sprzętu oraz stosowania się do zasad użytkowania poszczególnych pomieszczeń oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów.
5. Członkowie Klubu są zobowiązani do używania ręczników w trakcie ćwiczeń oraz do umycia każdego urządzenia po zakończeniu ćwiczenia specjalnie do tego przeznaczonym płynem dezynfekującym, aby zapewnić utrzymanie urządzeń i wyposażenia Klubu w czystości a także zapewnić higienę i komfort innym Członkom Klubu.
6. Członkowie Klubu w trakcie uprawiania ćwiczeń sportowych są obowiązani do posiadania odpowiedniego ubioru i obuwia sportowego innego niż to w których przyszli.
7. Tom Fit Center zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zasad ubierania się w Klubie i poproszenia Członka Klubu, który ubrany jest nieodpowiednio o jego opuszczenie.
8.W klubie zabrania się używania emblematów, szczególnie na odzieży lub innych częściach garderoby, polskich piłkarskich klubów sportowych.
9.Po zakończeniu ćwiczeń z wykorzystaniem urządzeń treningowych Członek Klubu ma obowiązek odłożyć je na miejsce lub odpowiednio zabezpieczyć.
10.Zabronione jest rzucanie (upuszczanie z wysokości) jakiegokolwiek sprzętu, w tym w szczególności: sztang, obciążników, hantli itp. sprzętu.
11.Palenie papierosów, spożywanie alkoholu, stosowanie sterydów, środków odurzających i narkotyków, przynoszenie alkoholu, środków odurzających i narkotyków jest zabronione we wszystkich pomieszczeniach Klubu.
12.Na terenie Klubu zabronione jest wywieszanie lub rozdawanie ulotek a także prowadzenie sprzedaży w jakiejkolwiek formie.
13.W Klubie w szatniach obowiązuje system kłódkowy tj. każdy z Klubowiczów zaopatrzony jest w kłódkę, którą zakupił sam bądź w recepcji klubowej.
14.Rozmiar kłódki będzie ogólnodostępny w recepcji Klubu.
15.W razie zapomnienia swojej kłódki jest możliwość wypożyczenia na miejscu za dodatkową opłatą równą 5 zł.
16.Członkowie Klubu powinni zwolnić szafkę w szatni przed wyjściem z Klubu. Szafki nie zwolnione do chwili zamknięcia Klubu w danym dniu mogą być otwierane i opróżnione przez personel Klubu, przy czym Klub nie odpowiada za rzeczy tam pozostawione.
17.Zabrania się używania, bez zgody managera Tom Fit Center, jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
18.Uczestnik zajęć odbywających się w Klubie Tom Fit Center wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku na stronie internetowej zarządzanej przez Organizatora w postaci fotografii, reportaży oraz filmów służących promocji zajęć prowadzonych w Klubie.
19.Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach statystycznych oraz bezpośrednio związanych z pracą Klubu Tom Fit Center. Jednocześnie wyraża zgodę na zapis powyższych danych w bazie komputerowej organizatora. Tym samym został pouczony o prawie wglądu do tych danych oraz ich zmiany. (Podstawa prawna: Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 101 poz. 926 )
20. Uchylanie się od obowiązków opisanych powyżej przez Członka Klubu lub naruszanie zakazów obowiązujących Członka Klubu upoważnia Tom Fit Center do rozwiązania umowy na zasadach określonych w § 3 ust.5.

§ 10
KORZYSTANIE Z KLUBU PRZEZ OSOBY MAŁOLETNIE

1. Członkami Klubu, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów mogą być małoletni, którzy ukończyli 16 rok życia.
2. Zgodę na korzystanie z usług i urządzeń Klubu osoby małoletniej podpisuje przedstawiciel ustawowy, osobiście w recepcji Klubu, dokumentując wiek małoletniego. Zgoda obejmuje przyjęcie pełnej odpowiedzialności za osobę małoletnią, jej uczestnictwo w Klubie oraz jego następstwa.
3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki małoletnich będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zaleconych przez instruktora i obsługę Klubu.
4. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej małoletni poniżej 16 roku życia mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką i na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko swoich rodziców / opiekunów prawnych będących Członkami Klubu.
5. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani stale kontrolować sposób wykonywania ćwiczeń siłowych i aerobowych wykonywanych przez Dzieci, dbać o opiekę i bezpieczeństwo.
6. Małoletni pomiędzy 14 a 16 rokiem życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów a także zgodą menadżera Klubu mogą bez opieki rodziców/opiekunów korzystać ze Strefy Cardio i z zajęć grupowych.
7. Klub zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych ograniczeń wiekowych polegających w szczególności na możliwości korzystania z niektórych usług/ urządzeń wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
8. Dzieci w wieku poniżej 14 roku życia nie mogą korzystać z urządzeń Klubu.
9.Osoby małoletnie będące członkami Klubu jak i Dzieci korzystające z niego pod opieką opiekunów zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad Regulaminu dotyczących pełnoletnich Członków Klubu.

§ 11
ZAJĘCIA W KLUBIE

1. Zajęcia ruchowe prowadzone są w grupach lub indywidualnie. Tom Fit Center ma prawo do rozwiązania grupy lub zmiany terminu prowadzenia zajęć danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Członków Klubu.
2. W przypadku czasowego braku wolnych miejsc do wykonywania ćwiczeń (np. gdy dany przyrząd jest zajęty przez inną osobę), Członek Klubu może oczekiwać na zwolnienie miejsca.
3. W przypadku zajęć z trenerami, Członkowie Klubu są zobowiązani do przychodzenia na zajęcia punktualnie, aby nie doszło do dezorganizacji zajęć. Rozgrzewka jest częścią wprowadzającą lekcji. Każdy Członek Klubu korzystający z jednostki treningowej z udziałem instruktora jest pod bezpośrednią jego kontrolą. Wcześniejsze opuszczenie zajęć wymaga powiadomienia instruktora.
4. Klub zabrania korzystania członkom klubu z treningów personalnych odpłatnie z trenerami niezatrudnionymi w klubie Tom Fit Center.

§ 12
STREFA KLIENTA

1. Tom Fit Center udostępni każdemu Członkowi Klubu na jego wniosek dostęp do wirtualnej platformy pod nazwą Strefa Klienta, która umożliwia m.in. dokonywanie systemu rezerwacji miejsc na zajęcia.
2. Dostęp do Strefy Klienta nastąpi poprzez przekazanie Członkowi Klubu przez Tom Fit Center hasła na podany podczas rejestracji adres e-mail. Członek Klubu odpowiada za utrzymanie poufności hasła. Hasłem może posługiwać się tylko Członek Klubu. Tom Fit Center nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawniania hasła osobom trzecim.
3. W przypadku, gdy posiadany przez Członka Klubu Karnet nie uprawnia do udziału w rezerwowanych zajęciach (zajęcia dodatkowo płatne).
4. Członek Klubu ma prawo do anulowania rezerwacji do 14 godzin przed rozpoczęciem zajęć, poprzez Strefę Klienta lub osobiście.
5. W przypadku anulowania rezerwacji na mniej niż 14 godzin przed rozpoczęciem zajęć i niestawieniu się na zajęcia Członek Klubu traci prawo dokonywania rezerwacji miejsca na zajęciach przez okres kolejnych 14 dni kalendarzowych od daty zajęć, na które dokonał rezerwacji.

§ 13
POZOSTAŁE WRAUNKI

1. Klub ma prawo do zmiany osoby trenera prowadzącego zajęcia i nie stanowi to zmiany Umowy, Umowy o Zakup Karnetu oraz Regulaminu.
2. Członkowie Klubu zobowiązani są ukończyć trening najpóźniej 15 minut przed zamknięciem Klubu i opuścić Klub najpóźniej w godzinie zamknięcia.
3. W dniach ustawowo wolnych od pracy, Klub zastrzega sobie możliwość nieudostępnienia pomieszczeń i usług Klubu Członkom.
4. Klub może zostać zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia remontów lub zabiegów sanitarnych a także usunięcia awarii. O planowanych zamknięciach Członkowie Klubu zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem. Zamknięcie Klubu z w/w przyczyn nie uprawnia do zwrotu części Opłaty Abonamentowej, o ile nie przekroczy 10 dni w roku.
5. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren Klubu.
6. Ceny za używanie specjalnego wyposażenia lub za świadczone specjalne usługi nie wchodzące w zakres danego typu Karnetu są określone w cenniku ustalonym przez Spółkę ( cennik usług dodatkowych).
7.Zajęcia dodatkowo płatne nie są wliczone w cenę karnetu (trening personalny nie jest usługą podstawową).
8.Trening personalny możliwy jest po uprzednim wykupieniu karnetu na siłownię.
9. Spółka zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia w poczet Członków Klubu lub wpuszczenia na teren Klubu,
bez podania przyczyny.
10. Ważne informacje są wywieszane na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniach Klubu.
11. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zorganizowanie miejsc parkingowych dla Członków Klubu.
12. Uwagi dotyczące pracy Tom Fit Center mogą być składane w pisemnej formie w recepcji.
13. Tom Fit Center zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Tom Fit Center, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia Członkom Klubu zmienionego Regulaminu. Udostępnienie nowego Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez:
a. wywieszenie ich zmodyfikowanej treści w recepcji, na tablicy ogłoszeń;
b. jeżeli zaś zmiana następuje na niekorzyść Członka Klubu – poprzez osobiste zawiadomienie Członka Klubu.
14. Przez podpisanie niniejszego Regulaminu Członek Klubu potwierdza, że zapoznał się z nimi, zrozumiał je, akceptuje warunki i zobowiązuje się ich przestrzegać.
15. W sprawach nieuregulowanych w Umowie, Umowie o Zakup Karnetu i Regulaminie stosuje się przepisy prawa cywilnego.